Obveščamo vas, da je Upravni odbor Nove univerze dne, 11.10.2018, sprejel sklep o veljavi novih Tehničnih navodil za izdelavo zaključnih del Nove univerze.

Vsa zaključna dela, ki bodo prijavljena od vključno 1.10.2018 dalje morajo biti izdelana skladno s temi navodili. Zaključna dela, ki so bila prijavljena do vključno 30.9.2018 pa so lahko izdelana skladno s prejšnjimi navodili ali temi navodili, glede na odločitev študenta in njegovega mentorja.

Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del so objavljena na spletni strani Nove univerze, v sklopu Univerzitetne knjižnice Nove univerze:

https://nova-uni.si/index.php/sl/tehnicni-pregledi

Nekaj glavnih sprememb glede na prejšnja navodila:

1)OBSEG BESEDILA od Uvoda do Zaključka:

  • Diplomsko delo: najmanj 75.000 do 120.000 znakov s presledki,
  • Magistrsko delo: najmanj 150.000 do 200.000 znakov s presledki,
  • Doktorska disertacija: najmanj 250.000 znakov s presledki, brez zgornje omejitve.

Morebitne priloge niso vštete v navedeni obseg!

2)IZVLEČEK vsebuje od 180 do največ 250 besed. Za pisanje uporabite shemo IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) in napišete:

  • bistvo obravnavane teme (uvod),
  • uporabljene raziskovalne metode,
  • namen in cilje raziskave, ključne ugotovitve oz. ključne rezultate ter
  • izvirnost/uporabnost vaših ugotovitev oz. ev. omejitve (diskusija).

3)NAČIN CITIRANJA: Nova univerza uporablja za vsa zaključna dela in druge izdaje citiranje v opombah pod črto.

4)Večje spremembe so tudi pri navajanju pravnih virov, sodne prakse ter spletnih virov. Preberite v dokumentu!

5)Vloga mentorja: 

Mentor je pred odobritvijo ustreznosti zaključnega dela za zagovor dolžan zagotoviti spoštovanje Tehničnih navodil za izdelavo zaključnih del Nove univerze. V primeru suma o neustreznosti vsebine zaključnega dela je dolžan zaprositi pristojno strokovno službo za poročilo detektorja podobnih vsebin o plagiatorstvu.