Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda : Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije
Naslov: Žanova ulica 3, 4000 Kranj
Telefon: 04 260 18 56
Fax: 04 260 18 55
Elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Odgovorna uradna oseba: mag. Olga Jambrek, direktorica
Datum prve objave kataloga: 16.02.2018
Datum zadnje spremembe: 16.02.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.fds.si/index.php/fakulteta/katalog-informacij-javnega-znacaja

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Fakulteta za državne in evropske študije je skladno z Zakonom o zavodih zasebni zavod in skladno z Zakonom o visokem šolstvu fakulteta, ki je članica Nove univerze. Fakulteta za državne in evropske študije ima akreditiranih šest študijskih programov na vseh treh stopnjah bolonjskega izobraževanja.
Študijski programi: Bolonjski študijski programi:
  I. stopnja
  visokošolski študijski program Upravno pravo
  univerzitetni študijski program Javna uprava
  II. stopnja
  magistrki študijski program Javna uprava
  magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije
  III. stopnja
  doktorski študijski program Javna uprava
  doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Dekan
Senat
Upravni odbor
Akademski zbor
Študentski svet
Organigram zavoda povezava
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Maša Nemec
  strokovna sodelavka
  Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, Predoslje 39, 4000 Kranj
  04 260 18 53, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi: 
Statut Fakultete za državne in evropske študije
Pravilnik Fakultete za državene in evropske študije
Državni predpisi:
Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije 
Zakon o zavodih 
Zakon o visokem šolstvu 
Zakon o računovodstvu 
Zakon o splošnem upravnem postopku 
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 
Zakon o delovnih razmerjih 
Zakon o varstvu osebnih podatkov 
Zakon o knjižničarstvu 
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja 
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Predpisi EU  
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov /
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz
Seznam dokumentov po vsebinskih sklopih Strategija FDŠ
Letna poročila
Samoevalvacijska letna poročila
Letni program dela
Pravila za razporejanje sredstev študijske dejavnosti
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Postopki za vpis v akreditirane študijske program
Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
Postopki pri odločanju o pritožbah študentov
Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe
Habilitacijski postopki
  Izvolitve v nazive
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: Evidenca o zaposlenih delavcih
Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honoraji) - ni prosto dostopna 
Evidenca o raziskovalcih - ni prosto dostopna 
Evidenca uporabnikov knjižnice - ni prosto dostopna 
Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov - ni prosto dostopna 
Evidenca osebnih kartonov študentov - ni prosto dostopna 
Evidenca zapisnikov o izpitih - ni prosto dostopna 
Evidenca o diplomantih - ni prosto dostopna 
Evidenca o priznavanju izobrazbe - ni prosto dostopna 
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: Predmetniki in učni načrti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na Fakulteti za državne in evropske študije
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.fds.si/ ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Fakultete za državne in evropske študeije v Kranju.

4. Stroškovnik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: o študiju, študijskih programih in vpisnih pogojih
o priznavanju izobraževanja
o ceniku