Fakulteta za državne in evropske študije je v okviru Javnega razpisa: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016–2018«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2016, pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev mednarodnih kompetenc akademskega osebja in študentov Fakultete za državne in evropske študije«.

Projekt delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%). Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je dostopnih na: http://www.eu-skladi.si

Opis projekta:

V okviru projekta bo Fakulteta izvedla krajša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov študijskega programa. Fakulteti bo gostila 6 gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo v obdobju od 2 do 7 dni izvedli gostujoča predavanja pri štirih predmetih na dodiplomskem in podiplomskih študijskih programih. Gostujoči tuji strokovnjaki bodo izvedli od 7 do 10 ur neposredne pedagoške obveznosti. Ob zaključku projekta bo fakulteta pripravila evalvacijo izvedenih aktivnosti gostovanj, vključno z objektivnim poročilom o doseženih učinkih in rezultatih v okviru projekta, finančne uspešnosti projekta, ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih pri izvajanju aktivnosti projekta ter poda predloge za izboljšave.

Namen projekta:

Z izvedbo gostovanj gostujočih tujih strokovnjakov bo fakulteta sledila namenu javnega razpisa in sicer spodbujanju in krepitvi vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces.

Vrednost projekta:

13.513,00€

Projekt delno financira Evropska unija (80%) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20%).

Rezultati projekta:

V Slovenijo bomo povabili šest tujih znanstvenikov, pedagoških delavcev, strokovnjakov za področje javne uprave, države, prava, pravnih postopkov, boja proti kriminalu in korupciji. Strokovnjaki se bodo vsak iz svojega ožjega področja vključili v potekajoči pedagoški proces, na vseh treh ravneh študija na fakulteti. Pet tujcev, od tega eden iz Južne Afrike, trije iz držav članic Evropske unije ter ena iz Zahodnega Balkana, Črne gore ter slovenska predavateljica na Cambridgu so garancija, da bo interakcija med našimi in gostujočimi profesorji ter slovenskimi študenti, heterogena, večplastna ter bo s tem zasledovala in dosegala osnovni cilj razpisa, kakor tudi cilje in prioritete zastavljene v Strategiji internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 ter Akcijskega načrta 2016-2018. Sodelovanje tujih visokošolskih učiteljev bo pripomogla k večji kakovosti študija, ta pa bo pripomogla k kakovosti učenja in učnih izidov, predvideva se lažji sprejem študentov na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini, pridobili bodo primerjalna znanja pravnih ureditev tujih držav, način in oblike odločanja na posameznih področjih, vpogled v teorijo in prakso, boljše reference pri zaposlovanju doma in v tujini, študij na visokošolski instituciji, iz katere prihaja gostujoči predavatelj preko programa Erasmus+, povabilo na mednarodno konferenco.

 

  fdsmizseu