Ustanovitev

Fakulteta za državne in evropske študije je samostojni zasebni visokošolski zavod, katerega ustanovitelja in lastnika sta samostojni in zasebni Zavod za pravno svetovanje in Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice. Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na svoji 12. seji 2. 6. 2000 sprejel sklep, s katerim je dal »Soglasje k ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za podiplomske državne in evropske študije«. Fakulteta je bila ustanovljena 17. 8. 2000. Svet za visoko šolstvo RS je na svoji 19. seji 29. 6. 2001 sprejel sklep, s katerim je dal soglasje in priporočil »uvedbo podiplomskega magistrskega in doktorskega študijskega programa Državne in evropske študije«. Ministrica za šolstvo, znanost in šport je 18. 9. 2001 izdala odločbo št. 608-01-239/2001, da se v evidenco visokošolskih zavodov pri MŠZŠ pod zaporedno št. 8 vpiše Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije. Navedena odločba določa, da Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije izpolnjuje pogoje za izvajanje podiplomskega in doktorskega študijskega programa Državne in evropske študije in da lahko začne izvajati študijski program v študijskem letu 2001/2002. Senat za akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo je s sklepom št. 2/84-2007 dne 10.11.2007 dal soglasje k uvedbi novega študijskega programa prve stopnje (un./3l.) »Javna uprava«, ki ga je Fakulteta za državne in evropske študije začela izvajali v študijskem letu 2008/2009.

Senat za akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo je dne 20.11.2007 sprejel sklep, s katerim je dal pozitivno mnenje k spremembi imena visokošolskega zavoda Fakultete za podiplomske državne in evropske študije. Po novem se visokošolski zavod imenuje Fakulteta za državne in evropske študije.