Študijska komisija

Študijska komisija je strokovno delovno telo znotraj dekanata. Sestavljajo jo trije člani: po svoji funkciji prodekan za študentske zadeve

Predsednica

doc dr. Katarina Vatovec

Člani

Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič

doc. dr. Jernej Podlipnik

Ivan Kramberger

 

Študijska komisija izvaja naslednje naloge

 • ocenjuje ustreznost diplomskega znanstvenega članka in s tem izpolnjenost pogoja za vpis na strokovni magisterij,
 • obravnava prijavljene teme magistrskih del,
 • imenuje strokovno komisijo za oceno magistrskega dela,
 • senatu predlaga potrditev skupne ocene ter komisijo za zagovor magistrskega dela,
 • senatu predlaga imenovanje komisije za priznavanje in vrednotenje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja in za namene zaposlovanja,
 • obravnava prošnje za podaljšanje statusa,
 • obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi,
 • obravnava prošnje študentov s posebnimi potrebami,
 • senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije,
 • senatu predlaga v imenovanje komisijo za zagovor osnutka dispozicije,
 • senatu predlaga potrditev dispozicije,
 • senatu predlaga imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije,
 • priznava kreditne točke na podlagi opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih strokovnih izpitov,
 • potrjuje s strani mentorjev predlagane sezname tem magistrskih del,
 • opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug organ fakultete
 • na podlagi intervjujev v tujem jeziku s kandidati izvede izbor študentov za mednarodno izmenjavo,
 • potrdi »Študijski sporazum« študenta, ki se je prijavil na mednarodno izmenjavo in njegove morebitne spremembe,
 • odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini.