Inštituti

Fakulteta je raziskovalna organizacija in ima lahko naslednje organizacijske enote za izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti:

Zgoraj navedene OE lahko izvajajo znanstveno-raziskovalno in svetovalno dejavnost na področjih dejavnosti fakultete. Za fakulteto izvajajo in organizirajo določene študijsko-izobraževalne programe ter izdelujejo razvojne projekte, na podlagi katerih fakulteta razvija obstoječe in ustanavlja nove programe svojih dejavnosti.

Raziskovalna centra imata status organizacijske enote fakultete, ki ni pravna oseba. Raziskovalna centra poleg svojega naziva uporabljata ime in znak fakultete. Vsak raziskovalni center ima v okviru fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje svoje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje in razpolaganje z dohodkom in s presežkom dohodka nad odhodki. Raziskovalna centra imata v mejah svoje avtonomije pooblastila v pravnem prometu, ki jih izvršujeta v imenu in za račun fakultete. Raziskovalna centra imata vsak svoje računovodsko-stroškovno mesto, katerega sredstva so deponirana na enem od transakcijskih bančnih računov fakultete.

Predstojnika Centra za upravne študije imenuje Upravni odbor fakultete na predlog Inštituta za pravno svetovanje, d.o.o, predstojnika Centra za evropske študije pa na predlog Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o.