Dekan

doc. dr. Gorazd Justinek

 

Dekan je strokovni vodja fakultete. Dekanat sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.

Za dekana fakultete je lahko imenovan, kdor je na fakulteti zaposlen kot visokošolski učitelj.

Dekan je  izvoljen za mandatno obdobje dveh (2) let.

Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi fakultete in s  tem statutom. Opravlja  zlasti naslednje naloge:

 • ­­vodi, nadzoruje, usmerja in usklajuje pedagoške, študijske, strokovne, svetovalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter skrbi za zakonitost njihovega izvajanja,
 • skrbi in odgovarja za zakonitost dela,
 • je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija fakultete),
 • sklicuje in vodi seje senata fakultete,
 • sklicuje in vodi seje kolegija dekana, na katere so vabljeni prodekan oziroma prodekani, člana upravnega odbora in tajnik fakultete fakultete, po potrebi pa tudi predstojniki organizacijskih enot fakultete,
 • potrjuje predlagane teme diplomskih del na dodiplomskem študiju in imenuje predsednika in člana komisije za zagovor diplomskega dela,
 • potrjuje predlagano temo diplomskega znanstvenega članka,
 • najmanj enkrat letno poroča o svojem delu senatu, upravnemu odboru in ustanoviteljema fakultete,
 • promovira doktorje znanosti,
 • odloča o disciplinski odgovornosti zaposlenih in izreka disciplinske ukrepe, kadar je za to pristojen,
 • odloča o pritožbah zoper odločbe študijske komisije
 • odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter z aktom o ustanovitve fakultete in s tem statutom.

Življenjepis