Prodekanica za študijske in študentske zadeve

Izr. prof. dr. Liliana Brožič

Prodekanica za študijske in študentske zadeve opravlja naloge, povezane s pedagoškimi, študijskimi in študentskimi zadevami fakultete, po dogovoru z dekanom pa sodeluje tudi pri opravljanju drugih nalog, določenih s tem aktom.

Prodekanica za študijske in študentske zadeve je hkrati tudi predsednica študijske komisije.

Fakulteta ima lahko tudi prodekane za druga področja dejavnosti fakultete.

V primeru odsotnosti dekana ga nadomešča eden od prodekanov na podlagi sklepa upravnega odbora.

Prodekana imenuje upravni odbor fakultete za dobo dveh (2) let in je lahko ponovno imenovan.