Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Prof. dr. Peter Jambrek

Znanstveno-raziskovalno delo je temelj za kvalitetno izvajanje pedagoškega dela in tvori z njim neločljivo celoto.

Poleg znanstveno-raziskovalnega dela, ki je neposredno povezano z izobraževalnim procesom, izvaja fakulteta tudi temeljno, eksperimentalno in aplikativno raziskovalno delo, razvojne in druge projekte, ter raziskovalno delo po naročilu tretjih oseb.

Organiziranost in izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnost podrobneje ureja pravilnik.

Prodekana imenuje upravni odbor fakultete za dobo enega (1) leta in je lahko ponovno imenovan.