Senat

Senat je najvišji strokovni organ fakultete in šteje najmanj devet (9) članov.

Sestavljajo ga tisti člani akademskega zbora fakultete, ki so nosilci ali so-nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. V senatu so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete.

Predsednik

 dekan FDŠ (do izvolitve novega ga nadomešča prodekan prof. dr. Jambrek)

Člani senata

Izr. prof. dr. Liliana Brožič

Izr. prof. dr. Matej Avbelj

Prof. dr. Andrej Anžič

Prof. dr. Peter Jambrek

Prof. dr. Dimitrij Rupel

Doc. dr. Vojko Strahovnik

Vanja Malec

Ivan Kramberger

Delovna telesa Senata:

Habiltacijska komisija

Komisija za kakovost

Vpisna komisija

Disciplinska komisija