Senat

Senat je najvišji strokovni organ fakultete in šteje najmanj devet (9) članov.

Sestavljajo ga tisti člani akademskega zbora fakultete, ki so nosilci ali so-nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. V senatu so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete.

Predsednik

doc. dr. Gorazd Justinek, dekan

Člani senata

Prof. dr. Andrej Anžič

Izr. prof. dr. Matej Avbelj

Izr. prof. dr. Denis Čaleta

Izr. prof. dr. Janez Čebulj

Prof. dr. Albin Igličar

Prof. dr. Peter Jambrek

Prof. dr. Ernest Petrič

Prof. dr. Dimitrij Rupel

Doc. dr. Vojko Strahovnik

Ivan Kramberger

Sara Flis

Simona Gaiser

Delovna telesa Senata:

Habiltacijska komisija

Komisija za kakovost

Vpisna komisija

Disciplinska komisija