Upravni odbor

Upravni odbor je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete. Ima najmanj dva člana. Število članov Upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve leti. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah finančne, poslovne in premoženjske narave in skrbi za materialno poslovanje fakultete:

- odloča o materialnih, finančnih, poslovnih in organizacijskih vprašanjih delovanja,
- sprejema statut in druge akte, kot so akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki, ceniki, merila in drugi,
- imenuje dekana in prodekane po predhodnem mnenju senata,
- imenuje direktorja in tajnika,
- senatu predlaga v sprejem odločitve iz njegove pristojnosti, ki zadevajo razpolaganje in uporabo finančnih sredstev,
- odloča o kadrovskih in personalnih zadevah,
- odloča o ustanovitvi in položaju organizacijskih enot ter imenuje njihove predstojnike v skladu s statutom,
- odloča o uvedbi novih programov dejavnosti fakultete in o spremembah obstoječih programov,
- odloča o pogodbenih razmerjih in pooblašča direktorja za podpis pogodb v imenu fakultete.

 

Člana Upravnega odbora

Prof. dr. Peter Jambrek, predsednik in član

mag. Olga Jambrek, namestnica predsednika, članica