Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete v skladu s statutom. Upravni odbor sprejema statut in druge akte fakultete. Upravni odbor imenuje dekana, direktorja, prodekane in predstojnike organizacijskih enot  fakultete.

Upravni odbor sestavljata dva člana, ki predstavljata ustanovitelja. Eden od obeh članov je predsednik upravnega odbora, drugi pa namestnik predsednika upravnega odbora.

Ustanovitelja izmenično predlagata upravnemu odboru fakultete v imenovanje dekana, prodekana in direktorja en (1) mesec pred iztekom mandatne dobe enega (1) leta.

Če se ustanovitelj ne opravlja funkcije dekana ali prodekana, ima pravico, da predlaga upravnemu odboru v imenovanje drugo, za opravljanje funkcije dekana ali prodekana, kvalificirano osebo.

Člana Upravnega odbora

Prof. dr. Peter Jambrek, predsednik in član

mag. Olga Jambrek, namestnica predsednika, članica