Raziskovalna centra

Fakulteta ima naslednja raziskovalna centra:

  • Center za upravne študije
  • Center za evropske študije

Raziskovalna centra izvajata znanstveno-raziskovalno in svetovalno dejavnost na področjih dejavnosti fakultete. Za fakulteto izvajata in organizirata določene študijsko-izobraževalne programe ter izdelujeta razvojne projekte, na podlagi katerih fakulteta razvija obstoječe in ustanavlja nove programe svojih dejavnosti.

Raziskovalna centra imata status organizacijske enote fakultete, ki ni pravna oseba. Raziskovalna centra poleg svojega naziva uporabljata ime in znak fakultete. Vsak raziskovalni center ima v okviru fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje svoje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje in razpolaganje z dohodkom in s presežkom dohodka nad odhodki. Raziskovalna centra imata v mejah svoje avtonomije pooblastila v pravnem prometu, ki jih izvršujeta v imenu in za račun fakultete. Raziskovalna centra imata vsak svoje računovodsko-stroškovno mesto, katerega sredstva so deponirana na enem od transakcijskih bančnih računov fakultete.

Predstojnika fakultetnega Raziskovalnega centra za upravne študije imenuje upravni odbor fakultete na predlog samostojnega Inštituta za upravne študije, d.o.o, predstojnika fakultetnega Raziskovalnega centra za evropske študije pa na predlog samostojnega Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o.

Pooblastila v pravnem prometu, potrebna za izvajanje svoje dejavnosti, izvršujeta raziskovalna centra oz. njuni pooblaščeni organi  s sklepanjem pogodb in prevzemanjem finančnih obveznosti največ do višine sredstev, ki se nahajajo na fakultetnem transakcijskem računu, odprtem za potrebe posameznega raziskovalnega centra. Pogodbe in račune ter druge akte za izvajanje pooblastil v pravnem prometu z drugimi pravnimi osebami sam podpisuje predstojnik raziskovalnega centra, ki predstavlja enega od obeh inštitucionalnih ustanoviteljev fakultete. Pri tem ne potrebuje sopodpisa predstavnika drugega inštitucionalnega ustanovitelja fakultete.

Sredstva fakultete se iz skupnega računovodsko-stroškovnega mesta v skladu s Pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki je sestavni del Akta o ustanovitvi Fakultete za državne in evropske študije, razporedijo tako, da se pred razporeditvijo ugotovijo obveznosti fakultete iz njene osnovne dejavnosti, ki morajo biti finančno pokrite za vse njene obveznosti z likvidnimi sredstvi oziroma terjatvami na skupnem računovodsko-stroškovnem mestu.