Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve

Vodja projekta: izr. prof. dr. Matej Avbelj

1. 5. 2017 do 30. 4. 2020

 

Raziskovalni projekt

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2017 v financiranje izbrala naslovni projekt pod prijavo št. 419 v trajanju od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2020.

Projektna skupina je sestavljena iz raziskovalne skupine FDŠ (sicris) ter raziskovalne skupine Re-forma d.o.o. (sicris) v obsegu 1756 ur/letno (projekt tipa A), ki si jih raziskovalni organizaciji delita v razmerju 60% - 40%.

Vodja projekta: dr. Matej Avbelj, sicris

Raziskovalci:

dr. Janez Šušteršič, sicris

dr. Jernej Letnar Černič, sicris

dr. Katarina Vatovec, sicris

Ana Jevšek Pezdir, sicris

Snežana Šušteršič, sicris

Vsebina projekta 

Namen predlaganega projekta je opraviti prvo poglobljeno raziskavo ideološkega profila nosilcev sodne oblasti v Sloveniji, pri tem pa v metodologiji in interpretaciji upoštevati tudi običajne kritike takšnih raziskav, opravljenih drugje.

Cilji raziskave so teoretični, aplikativni in normativni.

Teoretični cilj:

C1. Razviti multidimenzionalni analitični model za ocenjevanje ideoloških profilov najvišjih nosilcev sodne veje oblasti.

V tej raziskavi bo model apliciran na delovanja Ustavnega sodišča Republike Slovenije, nato pa je predvideno njegovo širjenje tudi na redno sodstvo, predvsem na delovanje Vrhovnega in višjih sodišč. Model bo prilagojen slovenskim razmeram, ki pa so del širšega evropskega razumevanja prava, zato bi lahko bil kasneje razširjen na delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča EU.

Cilj je, da bo teoretični model v svoji aplikativni izvedbi lahko: (1.) ocenil ideološki profil posameznega sodnika; (2.) napovedoval rezultate novih sodnih zadev.

Aplikativna cilja:

C2. Oceniti ideološke pozicije ustavnih sodnikov z aplikacijo modela na analizo sodne prakse Ustavnega sodišča.

C3. Empirična analiza odločanja Ustavnega sodišča na podlagi rezultatov modela.

Ideološke pozicije sodnikov bodo ocenjene na podlagi njihovega glasovanja na širokem vzorcu pomembnih odločitev Ustavnega sodišča. Način oblikovanja vzorca in ocenjevanja ideoloških pozicij ter predvidene empirične analize so opredeljene v poglavju o vsebini projekta.

Normativna cilja:

C4. Oblikovati predlog smernic za izboljšavo delovanja slovenskega pravosodja v smislu krepitve temeljnih sodnih vrednot, kot so: neodvisnost, nepristranost, odgovornost sodišč in posameznih sodnikov,

C5. Oblikovati konkretne institucionalne predloge za izboljšanje ureditve imenovanja ustavnih sodnikov ter za izboljšanje sistema imenovanja in napredovanja sodnikov rednih sodišč.

Predlogi bodo temeljili na rezultatih empirične raziskave in novih teoretičnih spoznanjih o delovanju pravosodnega sistema, ki jih bo prinesla naša raziskava, ter na poznavanju trenutne normativne ureditve ter pravnoteoretičnih in političnih razlogov, s katerimi je bila utemeljena trenutna ureditev.

Rezultat raziskave bo za slovenski prostor povsem nov pogled na delovanje pravnega sistema, podkrepljen z izvirnimi empiričnimi ugotovitvami o pomenu ideološkega profila. Pomembna novost v slovenskem (pa tudi širšem evropskem) prostoru bo interdisciplinarni pristop k pravu kot vrednostno-diskurzivnemu konceptu s križanjem vsebinskih spoznanj in metodologij prava, ekonomije, sociologije in politologije. Pričakujemo, da bodo rezultati spodbudili druge podobne raziskave in s tem prispevali k oblikovanju nove interdisciplinarne raziskovalne smeri na področju družboslovja. 

Opis programa dela 

Raziskava bo razdeljena na štiri vsebinske sklope. Sklopi so opredeljeni tako, da pomenijo logično sosledje korakov v operacionalizaciji in izvedbi raziskave. Rezultati dela v vsakem sklopu so pogoj za izvedbo naslednjega sklopa. Načrtovani vsebinski sklopi (VS) so:

VS1.  Operacionalizacija pojma ideologije in izdelava multidimenzionalnega modela za ocenjevanje ideoloških profilov.

VS2. Aplikacija modela za oceno ideoloških profilov posameznih sodnikov na vzorcu sodb Ustavnega sodišča.

VS3. Uporaba ocenjenih ideoloških profilov za empirične analize.

VS4. Normativna analiza in priporočila za izboljšanje institucionalnega okvira.

Raziskava bo izrazito interdisciplinarna. Kombinirala bo teoretične pristope in raziskovalne metode, značilne za pravno, sociološko, politološko in ekonomsko znanost. Pravna znanost oziroma teorija je temeljni metodološki pristop raziskave in je podrobneje razdelana v poglavju o znanstvenih izhodiščih raziskave. Sociološki pristop bo uporabljen predvsem pri opredeljevanju ideoloških dimenzij in različnih pozicij vzdolž posamezne dimenzije. Politološki pristop bo potreben zlasti pri oblikovanju normativnih priporočil ter za razumevanje odnosa med pravosodjem in političnimi institucijami. Ekonomski pristop bo potreben pri analizi sodb, ki se nanašajo na gospodarska vprašanja, ter pri empirični analizi, saj se ekonometrične metode, ki so bile primarno razvite v okviru ekonomije, danes široko uporabljajo tudi v drugih družboslovnih znanostih.

 

Vsebinski sklop

Rezultati

Doseženi cilji

Izvedba *

VS1.  Operacionalizacija pojma ideologije in izdelava multi-dimenzionalnega modela za ocenjevanje ideoloških profilov.

R1. Metodološko poročilo o modelu za ocenjevanje ideoloških profilov.

C1. Razviti robusten multidimenzionalni analitični model za ocenjevanje  ideoloških profilov najvišjih nosilcev sodne veje oblasti.

M1-M9

VS2. Aplikacija modela za oceno ideoloških profilov posameznih sodnikov na vzorcu sodb Ustavnega sodišča.

R2. Metodološko poročilo o načinu aplikacije modela.

R3. Podatkovna datoteka s podatki o ocenjenih ideoloških profilih ustavnih sodnikov.

R4. Znanstveni članek za slovensko revijo, strokovne konference, publicistični prispevki.

C2. Oceniti ideološke profile ustavnih sodnikov z aplikacijo modela na analizo sodne prakse Ustavnega sodišča.

M10-M20

VS3. Uporaba ocenjenih ideoloških profilov  za empirične analize.

R5. Znanstveni članki v mednarodnih revijah, strokovne konference, publicistični prispevki.

C3. Empirična analiza odločanja Ustavnega sodišča na podlagi rezultatov modela.

M21-M30

VS4. Normativna analiza in priporočila za izboljšanje institucionalnega okvira.

 

R6. Diseminacij priporočil: delavnice za deležnike, objava v slovenski strokovni reviji, na strokovnih konferencah in v publicističnih prispevkih.

C4. Oblikovati predlog  smernic za izboljšavo delovanja slovenskega pravosodja v smislu krepitve temeljnih sodnih vrednot, kot so: neodvisnost, nepristranost, odgovornost sodišč in posameznih sodnikov,

C5. Oblikovati konkretne institucionalne predloge za izboljšanje ureditve imenovanja ustavnih sodnikov ter za izboljšanje sistema imenovanja in napredovanja sodnikov rednih sodišč.

M31-M36

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""