Odprava sodnih zaostankov za izboljšanje delovanja javnega in zasebnega sektorja – primerjalnopravni pristop

Doc. dr. Matej Avbelj

6.9.2012 – 5.3.2013

Opis projekta

Namen projekta je bil v sodelovanju s tujimi in domačimi strokovnjaki iz prakse (javni sektor in gospodarstvo) ter univerzitetne sfere identificirati s primerjalnopravnega vidika dobre prakse odprave sodnih zaostankov z namenom izboljšanja delovanja javnega in zasebnega sektorja

Projekt je sofinanciral Evropski socialni sklad v skladu z javnim razpisom: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012  in 2013 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013  razvojna prioriteta 3.  »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«

Rezultat projekta

Vse dimenzije možnega reševanja sodnih zaostankov: pravna, upravna, ekonomska ter računalniška so bile v okviru zimske šole udeležencem predstavljene po teoretični in praktični plati v obliki: predavanj, okroglih miz, individualnega in skupinskega dela ter praktičnih delavnic, namenjenih ponazoritvi dobrih praks za odpravo sodnih zaostankov v konkretnih segmentih pravosodja, javne uprave in gospodarstva.

Priloge