Izzivi moderne države

Doc. dr. Matej Avbelj

1.1.2012 – 31.12.2012

Opis projekta

Knjigo začenja zgodovinska akademska razprava med Petrom Jambrekom in Dimitrijem Ruplom o nastajanju in nastanku slovenske države ter o preobrazbi slovenske suverenosti, do katere je prišlo v zgodovinskem času, v katerem je naša država s silovito naglico napredovala iz zvezne enote v polnopravno članico Nata in Evropske unije, ki smo ji celo predsedovali. To razpravo aktualizira podrobna znanstvena študija Damirja Črnčeca o geopolitičnih in geostrateških izzivih ter priložnostih Slovenije v 21. stoletju.

Mednje na ustavni ravni na prvo mesto sodijo človekove pravice. Kot v svojem poglavju dokazuje dr. Letnar Černič, se še vedno prepogosto zgodi, da posameznik kljub potrditvi njegovih pravic s strani najvišjih evropskih sodnih instanc ostane brez njih.

V Sloveniji je varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin slednjič v pristojnosti ustavnega sodišča. O tem, kako teoretično in sodno prepričljivo pristopiti k razreševanju konfliktov temeljnih ustavnih pravic, piše ustavni sodnik Jan Zobec. Njegov prispevek tudi zaključi pozitivnopravni del te monografije ter napove etični in pravnofilozofski sklep. V okviru etičnih razprav dobi prvo besedo dr. Strahovnik, ki na visoki akademski ravni razčleni za Slovenijo še kako aktualno vprašanje krivde, sprave in sramu. V svoji analizi filozofskih vprašanj se prvenstveno naslanja na personalistično etiko dr. Bojana Žalca. Ta v svojem prispevku razgalja patološke dimenzije našega družbenega ustroja v abstraktnem in konkretnem smislu ter začrta možne poti iz obstoječe globoke etične krize. Knjigo zaključi poglavje dr. Avblja, ki skuša identificirati temeljne predpostavke pravne države in ugotoviti, kako razrešiti slovensko krizo pravnega razkroja.

Projekt je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2012 (oznaka: JR11–ZM–2012)

Rezultat projekta

Fakulteta za državne in evropske študije je k sodelovanju pritegnila razmišljujoče posameznike z različnih znanstvenih področij z namenom, da nam na visoki akademski ravni predstavijo svoje poglede na preteklost, sedanjost in prihodnost (slovenske) moderne države. To so: Matej Avbelj, Damir Črnčec, Jernej Letnar Černič, Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, Vojko Strahovnik, Jan Zobec in Bojan Žalec. Na podlagi njihovih izvirnih znanstvenih prispevkov je pod uredniškim vodstvom dr. Mateja Avblja nastala pričujoča knjiga z naslovom Izzivi moderne države.

Priloge