Cenik

Cenik šolnin in prispevkov posamičnih storitev fakultete za državne in evropske študije za študijsko leto 2016/2017

 

Z.št. Element Cena v €
1. ŠOLNINE IN DRUGI PRISPEVKI  
1.1. Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st.  
  1. letnik 1.850,00   
  2. letnik 1.850,00
  3. letnik 1.850,00   
  Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na dodiplomskem "univerzitetnem" študiju znaša 30,83 €.  
1.2. Visokošolski študijski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1. st.  
  1. letnik

Redna cena           1.700,00  Promocijska cena 1.530,00

  2. letnik

Redna cena           1.700,00 Promocijska cena 1.530,00

  3. letnik

Redna cena           1.700,00  Promocijska cena 1.530,00

  Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na dodiplomskem visokošolskem študiju znaša 28,33   
1.3. Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st.  
  1. letnik 2.468,00   
  2. letnik 2.468,00   
  Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na podiplomskem študiju Javna uprava znaša 41,13 €.  
1.4. Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st.  
  1. letnik 2.468,00   
  2. letnik 2.468,00   
  Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na podiplomskem študiju Mednarodne in diplomatske študije znaša 41,13 €.  
1.5. Doktorski študij JAVNA UPRAVA 3. st.  
  1. letnik 2.700,00   
  2. letnik 2.700,00   
  3. letnik 2.700,00   
  Neposreden  vpis v 2. letnik po merilih za prehode (2.025,00  € za 2. letnik + 4.050,00 € za 3. letnik) 6.075,00   
  Neposreden vpis v 3. letnik po merilih za prehode 4.050,00   
  Podaljšanje študija za 1 leto s podpisom aneksa              500,00
1.6. Doktorski študij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 3. st.  
  1. letnik 2.700,00   
  2. letnik 2.700,00   
  3. letnik 2.700,00   
  Neposreden  vpis v 2. letnik po merilih za prehode (2.025,00  € za 2. letnik + 4.050,00 € za 3. letnik) 6.075,00   
  Neposreden vpis v 3. letnik po merilih za prehode 4.050,00   
  Podaljšanje študija za 1 leto s podpisom aneksa 500,00
1.7. PRISPEVKI  
 

Vpisnina v 1. in višji letnik, v dodatno leto ali ponovni vpis v letnik

Stroški vpisa zajemajo:

-           članarina za knjižnici FDŠ in Evro PF

-           dostop do portala eUniverza

-           izvod revije Digntias

-           vpisna dokumentacija

-           študentska izkaznica

-           hologramska nalepka

-           prispevek za informacijski sistem VIS, ki ga uporabljajo študenti

-           finančni prispevek za Študentski svet

-           prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov (SMS sporočila, itd.)

-           prispevek za e-gradiva.

100,00   
1.8. E-ŠTUDIJ  
  E-predavanje posameznega predmeta (za občane)    20,00
2 KREDITNA TOČKA  
2.1 Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L) 1. st. 30,83
2.2 Visokošolski študijski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L) 1. st. 28,33
2.3 Strokovni magisterij JAVNA UPRAVA 2. st. 41,13
2.4 Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st. 41,13
3. IZPITI  
3.1. Četrto opravljanje izpita 140,00   
3.2. Peto (komisijsko) opravljanje izpita 170,00
3.3. Ponovno opravljanje izpita za izboljšanje ocene 60,00
3.4. Tretje opravljanje magistrskega izpita 220,00   
3.5. Diferencialni izpit - opravljanje posameznega diferencialnega izpita (vključen posnetek repetitorija) 50,00   
3.6.

Opravljanje izpita za osebe brez statusa:

za posamezni izpit se plača protivrednosti kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na dodiplomskem programu Upravno pravo 28,33 €, na dodiplomskem programu Javna uprava 30,83 € in na strokovnem magisteriju 41,13 €.

 
4. DIPLOMSKO ali MAGISTRSKO DELO Z ZAGOVOROM (samo za osebe brez  statusa)  
4.1. Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st. 308,30   
4.2 Univerzitetni študijski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1. st. 308,30
4.3. Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st. 822,60   
4.4. Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st. 822,60   
5. POTRDILA  
5.1. Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni 6,00   
5.2. Izdaja potrdila o prijavi k izpitu 6,00
5.3. Izdaja potrdila v angleškem jeziku ( o vpisu, o opravljenih izpitih in povprečni oceni) 20,00   
5.4. Druga potrdila na zahtevo študenta 20,00   
5.5. Izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanja študijskih let 65,00   
5.6. Osebam brez statusa se točke za izdajo potrdil podvojijo  podvojene točke 
6. IZDAJA DVOJNIKA  
6.1. Izdaja dvojnika študentske izkaznice 15,00
6.2. Izdaja dvojnika diplome 150,00   
6.3. Izdaja (dodatnega izvoda) priloge k diplomi 18,00
6.4. Prepis diplome v angleškem jeziku 25,00
7. ODLOČBE IN SKLEPI  
7.1. O priznanju posameznega izpita, opravljenega izven fakultete 50,00   
7.2. O priznanju neformalne izobrazbe 20,00
7.3. O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti 40,00   
7.4. Vsi drugi sklepi 20,00   
8. IZVOLITVE V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO S FAKULTETO   
8.1. Visokošolski učitelj (redni profesor, izredni profesor, docent) prva izvolitev 3.170,00   
8.2. Visokošolski učitelj (redni profesor, izredni profesor, docent) ponovna izvolitev 2.550,00   
8.3. Visokošolski sodelavec (asistent in ostali nazivi) 1.050,00   
8.4. Znanstveni sodelavec 3.170,00   
  Višji predavatelj ali predavatelj 1.460,00
9. PRIZNANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA  
9.1. Stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova 400,00   
10. PREGLED ZAKLJUČNEGA DELA  oz. DRUGIH DEL S PROGRAMOM ZA PREVERJANJE PLAGIATORSTVA EPHORUS, VKLJUČNO S POROČILOM O OPRAVLJENEM PREGLEDU 120,00/posam.delo

 

V ceniku so zaporedne številke 1 do 4 ter 7 v skladu z 8. točko 1. odstavka 42. čelna ZDDV-1 oproščene plačila DDV.

Pri zaporednih številkah 5,6, ter 8 do 10 se DDV obračuna po stopnji 22% in je vključen v ceno.

Cenik je bil sprejet na 27. seji UO, dne 3. 6. 2015. Transakcijski račun FDŠ : 02010-0089873376 pri NLB d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na dodiplomskem »univerzitetnem« študiju znaša 30,83 €.