Cenik

Cenik šolnin in prispevkov posamičnih storitev fakultete za državne in evropske študije za študijsko leto 2017/2018

 

Z.št. Element Cena v €
1. ŠOLNINE IN DRUGI PRISPEVKI  
1.1. Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st.  
  1. letnik 1.850,00   
  2. letnik 1.850,00
  3. letnik 1.850,00   
  Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na dodiplomskem "univerzitetnem" študiju znaša 30,83 €.  
1.2. Visokošolski študijski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1. st.  
  1. letnik

Redna cena           1.700,00  Promocijska cena 1.530,00

  2. letnik

Redna cena           1.700,00 Promocijska cena 1.530,00

  3. letnik

Redna cena           1.700,00  Promocijska cena 1.530,00

  Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na dodiplomskem visokošolskem študiju znaša 28,33   
1.3. Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st.  
  1. letnik 2.468,00   
  2. letnik 2.468,00   
  Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na podiplomskem študiju Javna uprava znaša 41,13 €.  
1.4. Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st.  
  1. letnik 2.468,00   
  2. letnik 2.468,00   
  Šolnina na podlagi pogodbe o dokončanju študija: Na podlagi sklepa o dovolitvi dokončanja študija lahko študent dokonča študij s podpisom pogodbe in s plačilom manjkajočih kreditnih točk. Vrednost kreditne točke na podiplomskem študiju Mednarodne in diplomatske študije znaša 41,13 €.  
1.5. Doktorski študij JAVNA UPRAVA 3. st.  
  1. letnik 2.700,00   
  2. letnik 2.700,00   
  3. letnik 2.700,00   
  Neposreden  vpis v 2. letnik po merilih za prehode (2.025,00  € za 2. letnik + 4.050,00 € za 3. letnik) 6.075,00   
  Neposreden vpis v 3. letnik po merilih za prehode 4.050,00   
1.6. Doktorski študij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 3. st.  
  1. letnik 2.700,00   
  2. letnik 2.700,00   
  3. letnik 2.700,00   
  Neposreden  vpis v 2. letnik po merilih za prehode (2.025,00  € za 2. letnik + 4.050,00 € za 3. letnik) 6.075,00   
  Neposreden vpis v 3. letnik po merilih za prehode 4.050,00   
1.7. PRISPEVKI  
 

Vpisnina v 1. in višji letnik, v dodatno leto ali ponovni vpis v letnik

Stroški vpisa zajemajo:

 • članarina za knjižnici FDŠ in Evro PF
 • dostop do portala eUniverza
 • izvod revije Digntias
 • vpisna dokumentacija
 • študentska izkaznica
 • hologramska nalepka
 • prispevek za informacijski sistem VIS, ki ga uporabljajo študenti
 • finančni prispevek za Študentski svet
 • prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov (SMS sporočila, itd.)
 • prispevek za e-gradiva.
100,00   
1.8. E-ŠTUDIJ  
  E-predavanje posameznega predmeta (za občane)    20,00
2. IZPITI  
2.1. OSEBE S STATUSOM  
2.1.1. Četrto in peto opravljanje izpita 140,00   
2.1.2. Šesto (komisijsko) opravljanje izpita 170,00
2.1.3. Diferencialni izpit – opravljanje posameznega diferencialnega izpita na doktorskem študiju (vključen posnetek repetitorija) 100,00
2.2. OSEBE BREZ STATUSA  
2.2.1. Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Visokošolski študijski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1. st. 200,00
2.2.2. Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Univerzitetni študijski program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st. 200,00
2.2.3. Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st. 300,00
2.2.4. Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st. 300,00
2.2.5. Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Doktorski študij JAVNA UPRAVA 3. st. 500,00
2.2.6. Opravljanje izpita(*) (zajema trikratni pristop) – Doktorski študij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 3. st. 500,00
3. IZDELAVA in ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA (samo za osebe brez statusa)  
3.1. Visokošolski program UPRAVNO PRAVO (VS/3.L.) 1.st. 500,00   
3.2. Univerzitetni program JAVNA UPRAVA (UN/3.L.) 1. st. 500,00
3.3. Strokovni magisterij  JAVNA UPRAVA 2. st. 900,00 
3.4. Strokovni magisterij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 2. st. 900,00
3.5. Doktorski študij JAVNA UPRAVA 3. st. 2000,00
3.6. Doktorski študij MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 3. st. 2000,00
4. POTRDILA  
4.1. Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni 6,00   
4.2. Izdaja potrdila o prijavi k izpitu 6,00
4.3. Izdaja potrdila v angleškem jeziku ( o vpisu, o opravljenih izpitih in povprečni oceni) 20,00   
4.4. Druga potrdila na zahtevo študenta 50,00   
4.5. Izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanja študijskih let 65,00   
4.6. Osebam brez statusa se točke za izdajo potrdil podvojijo  
5. IZDAJA DVOJNIKA  
5.1. Izdaja dvojnika študentske izkaznice 15,00
5.2. Izdaja dvojnika diplome 150,00   
5.3. Izdaja (dodatnega izvoda) priloge k diplomi 18,00
5.4. Prepis diplome v angleškem jeziku 25,00
6. ODLOČBE IN SKLEPI  
6.1. O priznanju posameznega izpita, opravljenega izven fakultete 50,00   
6.2. O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 2 leti 40,00   
6.3. Vsi drugi sklepi (**)1 50,00   
7. IZVOLITVE V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO S FAKULTETO   
7.1. Visokošolski učitelj (redni profesor, izredni profesor, docent) prva izvolitev 3.170,00   
7.2. Visokošolski učitelj (redni profesor, izredni profesor, docent) ponovna izvolitev 2.550,00   
7.3. Visokošolski sodelavec (asistent in ostali nazivi) 1.050,00   
7.4. Znanstveni sodelavec 3.170,00   
 7.5. Višji predavatelj ali predavatelj 1.460,00
8. PRIZNANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA  
8.1. Stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali znanstvenega naslova 400,00   
9. PREGLED ZAKLJUČNEGA DELA  oz. DRUGIH DEL S PROGRAMOM ZA PREVERJANJE PLAGIATORSTVA EPHORUS, VKLJUČNO S POROČILOM O OPRAVLJENEM PREGLEDU 120,00/posam.delo

 

Opombe pod:

(*) Za izpit se šteje opravljanje: izpita, seminarske naloge oziroma druge obveznosti predvidene z učnim načrtom

(**)  pod točka ______ članice ne smejo zaračunavati naslednjih sklepov:

 • sklep o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpitov iz višjega letnika
 • sklep o priznavanju izpitov znotraj NU
 • sklep o predčasnem opravljanju izpitov
 • sklep o hitrejšem napredovanju
 • sklep o zamenjavi izbirnega predmeta
 • sklep o vzporednem študiju na drugih fakultetah oziroma univerzah
 • sklep o podaljšanju roka za izdelavo zaključnega dela
 • sklep o višanju ocene
 • sklep o dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami
 • sklep o priznavanju neformalnega izobraževanja

V ceniku so zaporedne številke 1 do 4 ter 7 v skladu z 8. točko 1. odstavka 42. čelna ZDDV-1 oproščene plačila DDV.

Pri zaporednih številkah 5,6, ter 8 do 10 se DDV obračuna po stopnji 22% in je vključen v ceno.

Cenik je bil sprejet na 28. seji UO, dne 5. 7. 2016. Transakcijski račun FDŠ : 02010-0089873376 pri NLB d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

1 V primeru podpisa pogodbe o dokončanju študija ali podaljšanja študija s podpisom aneksa se sklep ne zaračuna.