Javni razpis za študij študentov Erasmus+ v študijskem letu 2018/2019

V razpisu so opredeljeni pogoji za kandidiranje na razpisu, prijavni postopek, vloga ter priloge in prijavni rok.
Nekatere fakultete poleg osnovnih pogojev za Erasmus študenta zahtevajo tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev.

Pred izbiro fakultete, kamor si študent želi na izmenjavo, je priporočljivo, da si vsak študent pridobi čim več informacij o študiju v tujini, o načinu študija in opravljanja izpitov, pregleda njihov pravilnik o študiju in podobno.

Trajanje študija v tujini lahko traja od najmanj 3 mesecev do največ 12 mesecev.

Skupno trajanje odobrenih dotacij Erasmus na posamezni študijski stopnji ne sme preseči 12 mesecev. Študent lahko prejme nepovratna sredstva za različno dolga obdobja mobilnosti v višini do največ 12 mesecev v okviru vsakega študijskega cikla (1., 2. ali 3. stopnja), neodvisno od števila in vrste dejavnosti mobilnosti.

Novost Erasmus+ pa je tudi to, da po novem diplomanti v roku 1 leta od datuma diplomiranja opravijo izmenjavo za namene prakse v tujini, pri čemer se trajanje odobrenih dotacij za namene tovrstne izmenjave po zaključku študija všteva v skupno maksimalno dobo 12 mesecev v okviru posameznega cikla študija. 

Pogoji za izmenjavo

Na razpis se lahko prijavi študent fakultete, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program:

 • da ima v času prijave na razpis in v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti,
 • da v času dosedanjega študija še ni bil »Erasmus študent z namenom študija« in
 • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija (ne velja za podiplomski študij).

Poleg tega mora biti študent v vsakem primeru državljan ene od sodelujočih držav ali pa v eni od teh držav imeti stalno bivališče; študent se mora pred odhodom z vsemi vpletenimi dogovoriti glede vsebine obveznosti v tujini (podpisan Študijski sporazum), izmenjava pa lahko poteka le na partnerski fakulteti v tujini.

Vsak študent ima v času študija enkrat možnost mobilnosti z namenom študija in enkrat mobilnosti z namenom prakse.

Načeloma velja pravilo, da je status študenta v času izmenjave izenačen s statusom študentov v državi destinaciji. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države in ne plača šolnine na instituciji gostiteljici. Partnerska institucija gostujočim študentom v okviru programa Erasmus ne sme zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev ali podobno; študentu se lahko zaračuna le manjše zneske za zavarovanje (osnovno/nujno), članstvo v študentski organizaciji, drobni material (kopije, laboratorijski material ipd.).

Obveznosti študenta pred odhodom v tujino, med študijem v tujini in po prihodu domov

Študent se mora do roka, ki ga posamezna partnerska fakulteta, na kateri želi opravljati del študijskih obveznosti, objavi na svoji spletni strani, prijaviti na študijsko izmenjavo. V primeru, da pogoji niso javno objavljeni, lahko za pomoč zaprosi Erasmus koordinatorja matične fakultete.

Študent pripravi tudi Študijski sporazum in ga posreduje v odobritev pristojnemu organu fakultete. Študijski sporazum je tripartitna pogodba med študentom, matično in tujo institucijo. Je tudi bistven vsebinski del mobilnosti posameznika. Usklajen in podpisan Študijski sporazum študent do roka, ki ga preveri na spletnih straneh partnerskih fakultet, posreduje tujemu visokošolskemu zavodu, kamor odhaja na izmenjavo. Študent mora postopek zaključiti pred odhodom v tujino.

V primeru, da po podpisanem obrazcu »Študijski sporazum« pride do spremembe v naboru predmetov, ki jih je študent nameraval opravljati na tujem visokošolskem zavodu, mora študent najkasneje v roku enega (1) meseca po odhodu v tujino koordinatorja obvestiti o spremembah ter v primeru opravljanja obveznih predmetov podati spremembo najave za opravljanje študijskih obveznostih na tujih visokošolskih zavodih, kar se šteje kot sprejeto, če to potrdi koordinator, spremenjeni akt pa se posreduje študentu v tujino.

Minimalno število kreditnih točk (KT), ki jih mora študent zbrati na izmenjavi je odvisno od trajanja izmenjave oziroma študijskega programa.

Fakulteta po prejemu podpisanega študijskega sporazuma pripravi »Pogodbo o finančni pomoči«, katere del so splošni pogoji. Podpisano pogodbo mora študent Fakulteti praviloma vrniti pred odhodom na izmenjavo.

Po opravljenih obveznostih na tujem visokošolskem zavodu, študent poda »Prošnjo za priznanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti«. V prošnji študent navede seznam opravljenih predmetov, pridobljene ocene in KT ter priloži potrdilo o opravljenih obveznostih ter »Končno poročilo z mobilnosti«

Študentje si lahko vaše pravice in dolžnosti ter informacije o tem, kaj lahko pričakujete od institucije pošiljateljice in institucije gostiteljice ob posameznem koraku vaše mobilnosti preberete v Erasmus+ študentski listini.

NOVO – Online Linguistic Support (OLS) - Spletno orodje Evropske komisije za merjenje napredka/izboljšanja jezikovnih kompetenc posameznikov (udeležencev mobilnosti) preko opravljanja preizkusa jezikovnega znanja pred in po mobilnosti in možnostjo obiskovanja spletnega jezikovnega tečaja in kot del priprave na kakovostno mobilnost.  Za študenta, ki gre na izmenjavo je test obvezen. Podpora OLS zagotavlja udeležencem dolgoročne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ priložnost, da ocenijo svoje spretnosti v znanju tujih jezikov. Poleg tega so za izbrane udeležence na voljo spletni jezikovni tečaji, da izboljšajo svoje kompetence. Uporabne informacije o tem, kaj vam ponuja OLS, najdete na uradni spletni strani OLS.

 

Mobilnost študentov za prakso (SMP)

Pogoji za izmenjavo:

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus študenta«, če:

 • je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 • ob odhodu na izmenjavo mora biti študent vpisan najmanj v 2. letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete; ob prijavi mora biti študent vpisan vsaj v prvi letnik dodiplomskega študija oz. v prvi letnik podiplomskega študija fakultete
 • je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
 • je v času trajanja izmenjave vpisan na fakulteto (ima status*);
 • za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave.

*NOVO – PRAKSA ZA DIPLOMANTE -Tudi novejši diplomanti (»sveži diplomanti«) se lahko prijavijo za namene opravljanja Erasmus prakse v tujini. Fakulteta izbira med kandidati, ki so se na izmenjavo uspešno prijavili in ob prijavi obiskujejo zadnji letnik študija na posamezni študijski stopnji. Prakso lahko opravijo v roku 1 leta od datuma diplomiranja. 

Diplomant lahko sodeluje v programu Erasmus in pridobi status »Erasmus diplomanta«, če:

 • je državljan Republike Slovenije ali katere koli države, ki sodeluje v programu, ali tuji državljan, ki ima stalno bivališče ali status begunca v eni od sodelujočih držav, ali oseba brez državljanstva v eni od sodelujočih držav;
 • je ob prijavi na izmenjavo vpisan v zadnji letnik dodiplomskega študija oz. podiplomskega študija fakultete;
 • je bil v postopku izbora izbran za izmenjavo;
 • je v času trajanja izmenjave že diplomant fakultete;
 • za isto vrsto mobilnosti še ni presegel maksimalno število mesecev izmenjave.

Študenti si sami poiščejo podjetje, kjer nameravajo opraviti izmenjavo. Ponudbe praks pa so dostopne na spletni strani Erasmus Intern in Training Experience.