Cenik knjižnice in založbe

Enota Cena / EUR
a) Letna članarina za:  
študente FDŠ s statusom (plačana ob vpisu) 13,00
študente FDŠ brez statusa (plačilo v knjižnici) 13,00
študente drugih fakultet s statusom 20,00
druge fizične osebe 27,00
študente EVRO PF s statusom Brezplačno
pravne osebe 80,00
osebe do 18 let in brezposelne osebe Brezplačno
tuje študente (polletna članarina) 7,00
študente na izmenjavi na FDŠ Brezplačno
b) zamudnina (enota na dan)  
pri izposoji na dom 0,20
pri izposoji v čitalnico 5,00
c) opomin  
prvi opomin 3,50
drugi opomin 7,00
tretji opomin 14,00
opomin pred tožbo 28,00
č) izgubljeno gradivo  
stroški nabave Dejanska cena enote gradiva
stroški obdelave 5,00
bančni stroški pri naročilu iz tujine 15,00
odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti 200,00
odškodnina za izvod visoke vrednosti, ki ga ni mogoče nabaviti Določi UO fakultete
d) medknjižnična izposoja in dobava dokumentov  
iz lastne knjižnice  
izposoja enote knjižnega gradiva 6,50
fotokopija do 20 strani 4,50
fotokopija – vsaka naslednja stran 0,10
članek poslan po e-pošti 3,50
iz slovenskih knjižnic  
izposoja enote knjižnega gradiva Cena dobavitelja +  4,50
članek Cena dobavitelja +  1,00
članek poslan po e-pošti Cena dobavitelja + 3,50
e) informacijske in svetovalne storitve  
priprava, vnos in vodenje osebne bibliografije 22,00 / uro
vnos bibliografije 22,00 / uro
pregled zaključnega dela oz. drugih del s programom za preverjanje plagiatorstva Ephorus (za študente drugih fakultet  in občane) 20,00/posamezno delo
V ceno točke e) je vključen 22% DDV  
f) kopiranje, tiskanje, skeniranje  
fotokopiranje / stran 0,20
skeniranje / stran 0,20
računalniški izpis / stran 0,20
pretvorba besedila v pdf. obliko 2,00
pomoč pri računalniškem urejanju gradiv (20 min) 4,00
g) založniška dejavnost FDŠ (knjige, učbeniki, študijsko gradivo)  redna / študenti
Ustavna demokracija 3,75 / 3,00
Upravno procesno pravo
7,50 / 6,00
Upravni postopek 7,50 / 6,00
Upravno pravo - teme predavanj Razprodano 
Stabilnost ali svoboda ? Mednarodni položaj in zunanja politika
7,50 / 6,00
Komentar Ustave Republike Slovenije ponatis, 2010 42,00 / 33,60
Komentar Ustave Republike Slovenije-ponatis A, 2011 119,00 / 95,20
Komplet Komentar Ustave Republike Slovenije ponatis 2010 in
Komentar Ustave Republike Slovenije-ponatis A, 2011
140,00 / 112,00
Izzivi moderne države
Izzivi moderne države – cena za študentje FDŠ in EVRO PF
11,25 / 8,13
Upravno pravo – teme predavanj  E-IZDAJA 8,00
Theory of rights 15,00
Nation's transition 18,75
Ženska taborišča 15,00
Ustava in svoboda 18,75
Demokracija in država 18,75
Zbirka Slovenija 1945-2015 75,00
V ceno točke g) je vključen 9,5% DDV  

 

Plačilo DDV: Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu s 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011).

Pri  zgoraj navedenih postavkah (točka g) se DDV obračuna po stopnji 9,5 % in je vključen v ceno.

Pri  zgoraj navedenih postavkah (točka e) se DDV obračuna po stopnji 22 % in je vključen v ceno.

*UO fakultete si pridržuje pravico do spremembe cene.

Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene plačila članarine  (Ur.l. št 29/2003 - Uredba o osnovnih storitvah knjižnic).

Cenik je bil sprejet na 3. redni seji Upravnega odbora dne, 19.1.2016. 

Sejemske cene knjig so bile sprejete na 17. redni seji Upravnega odbora FDŠ dne, 20. 5. 2016.