Zakaj na ta program

 1. Takšnega specializiranega dodiplomskega triletnega univerzitetnega programa ni drugje v Sloveniji.
 2. Študentom daje široko pravno znanje, ki omogoča zaposlitev tako doma kot v tujini.
 3. Predavanja so osredotočena na aktualne družbene teme s področij: državne ureditve, samoupravnih lokalnih skupnosti, organizacije javne uprave, upravnega procesnega prava, davčnega prava, evropskega ustavnega prava…
 4. Program izvaja odličen akademski zbor, ki ga predstavljajo prvovrstni strokovnjaki iz prakse, kot so bivši predsedniki ustavnega sodišča, uveljavljeni profesorji, visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih ključnih institucijah države in mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri.
 5. Fakulteta nudi številne obštudijske dejavnosti: poletne šole, možnost študija v tujini (Erasmus+), gostovanja tujih strokovnjakov…
 6. Predavanja se izvajajo v Kranju, v primeru zadostnega števila vpisanih študentov pa se skrajšana predavanja izvajajo tudi v Ljubljani in Mariboru, kar je idealno za študente iz cele Slovenije.

Osnovne informacije

Trajanje študija: 3 leta

ECTS: 180

Strokovni naslov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN)

Okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)

Pogoji za vpis in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik

V 1. letnik dodiplomskega študija Javna uprava se lahko vpiše:

 • kdor je uspešno opravil maturo,
 • kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, pri čemer izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za vpis neposredno v 2. letnik oziroma vpis po merilih za prehode

Po merilih za prehode se v 2. letnik dodiplomskega študija lahko vpišejo:

          • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava;
          • študenti dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava in izpolnjujejo pogoje za vpis v drugi letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani;
          • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava;
          • diplomanti višješolskih študijskih programov po zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje javna uprava.

Prehod je možen iz dodiplomskih študijskih programov s področja pravnih ved, ekonomije, poslovnih in upravnih ved ter organizacijskih ved, s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti študijskega programa Javna uprava.

Študijska komisija določi, katerih obveznosti 2. letnika kandidatu ni treba opraviti ter katere obveznosti mora opraviti do zagovora diplomske naloge. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, da število prijavljenih kandidatov preseže število razpisanih vpisnih mest, Fakulteta s soglasjem Vlade Republike Slovenije sprejme sklep o omejitvi vpisa.

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

 • pri kandidatih z uspešno opravljeno maturo: splošni uspeh pri maturi 60 % točk, splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk,
 • pri kandidatih z uspešno opravljeno poklicno maturo po kateremkoli srednješolskem programu in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,  splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk ter uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk,
 • pri kandidatih s končanim kateremkoli štiriletnim srednješolskim programom pred 1. 6. 1995: splošni uspeh na zaključnem izpitu 60 % točk ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Po enakih kriterijih se pri omejitvi vpisa izbira kandidate, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. 

Zaposlitev in kariera

 • Program izobražuje za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice v javni upravi: delo v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. Prav področje državne in širše javne uprave, ki  zaposluje preko 160.000 ljudi, nudi največjo perspektivo in možnosti za zaposlitev, ne glede na trenutno vsesplošno krizo, ki omejuje zaposlovanje tako v gospodarstvu kakor tudi v negospodarstvu.
 • Program nudi široko interdisciplinarno znanje tudi vsem, ki se želijo zaposliti v institucijah Evropske unije in zasebnem sektorju, ki potrebuje dobre strokovnjake za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami.
 • Študenti se seznanijo z znanjem, ki nam ne pride prav samo na delovnem mestu, ampak tudi zasebno:
  • kako deluje država in kakšna pravila v njej veljajo,
  • kako delujejo mednarodne organizacije, kot so EU, OZN, NATO, OECD, katerih članica ja Slovenija,
  • s človekovimi pravicami in svoboščinami,
  • s sodišči, pred katerimi lahko te svoje pravice zaščitimo,
  • z vsakdanjimi upravnopravnimi zadevami, kot so odmera davkov, izdaja gradbenih dovoljenj, dovoljenj za bivanje, prekrški.

Predmeti - 1. letnik

 1. Osnove prava
 2. Državna ureditev
 3. Pravo človekovih pravic
 4. Samouprava lokalnih skupnosti
 5. Upravno pravo-splošni del
 6. Organizacija javne uprave
 7. Pravo javnih služb
 8. Tuja terminologija/angleški ali nemški jezik
 9. Metode raziskovanja pravnih, upravnih in mednarodnih študijev
 10. Izbirni predmet 

Izbirni predmeti

 1. Družbeno-filozofski in javnopravni vidiki verskih skupnosti
 2. Etika v upravi
 3. Financiranje in upravljanje EU projektov
 4. Javno zasebno partnerstvo
 5. Kadrovski management
 6. Mediacija in arbitraža
 7. Nevladne organizacije
 8. Policijsko pravo
 9. Pravo informacij
 10. Pravo socialnih razmerij
 11. Pravodajni proces z nomotehniko
 12. Zunanje meje in širitev Evropske unije
 13. Ustavno primerjalno pravo

Predmetnik od štud. leta 2019/2020 dalje

Spoštovani bodoči študenti, kandidati za vpis

Obveščamo vas, da so bile po predhodnem soglasju Študentskega sveta Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze, na seji senata Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze dne 27. 11. 2018 ter na seji senata Nove univerze dne 29. 11. 2018, sprejete v nadaljevanju navedene spremembe sestavin dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Javna uprava 1. stopnje ter dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Upravno pravo 1. stopnje. Spremembe obsegajo način zaključka študija tako, da se iz predmetnika odstrani diplomsko delo kot zaključna naloga posameznega dodiplomskega programa, skladno s tem pa se v predmetnik dodajo nove vsebine s področja digitalizacije uprave.

Spremembe bodo veljale za vse novo vpisane študente od vključno študijskega leta 2019/20 dalje.

Za več informacij si oglejte priponke.

Spremembe sestavin dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Javna uprava 1. stopnje: 

PREDMETNIK JAVNA UPRAVA 2019/2020