Zakaj na ta program

 1. Takšnega specializiranega dodiplomskega triletnega visokošolskega programa ni drugje v Sloveniji.
 2. Študentom daje široko pravno znanje, ki omogoča zaposlitev tako doma kot v tujini.
 3. Predavanja so osredotočena na aktualne družbene teme s področij: državne ureditve, samoupravnih lokalnih skupnosti, organizacije javne uprave, upravnega procesnega prava, davčnega prava, evropskega ustavnega prava…
 4. Program izvaja odličen akademski zbor, ki ga predstavljajo prvovrstni strokovnjaki iz prakse, kot so bivši predsedniki ustavnega sodišča, uveljavljeni profesorji, visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih ključnih institucijah države in mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri.
 5. Fakulteta nudi številne obštudijske dejavnosti: poletne šole, možnost študija v tujini (Erasmus+), gostovanja tujih strokovnjakov…
 6. V procesu opravljanja strokovne prakse se študentje seznanijo z delom in poslovanjem določenega podjetja ali organizacije, pri čemer uporabljajo in preizkusijo znanje, pridobljeno tekom študija.
 7. Predavanja se izvajajo v Kranju, v primeru zadostnega števila vpisanih študentov pa se skrajšana predavanja izvajajo tudi v Ljubljani in Mariboru, kar je idealno za študente iz cele Slovenije.

Osnovne informacije

Trajanje študija: 3 leta

ECTS: 180

Strokovni naslov: diplomant /diplomantka upravnega prava (VS)

Okrajšava: dipl. upr. prav. (VS)

Pogoji za vpis in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik

V prvi letnik dodiplomskega visokošolskega programa Upravno pravo se lahko vpiše:

 • kdor je uspešno opravil maturo;
 • kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem programu;
 • kdor je uspešno opravil zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, določenem s študijskim programom.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za vpis neposredno v 2. letnik oziroma vpis po merilih za prehode

 • Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje.

  Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so do prenehanja izvajanja študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, prehodi mogoči tudi med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe; študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe in študijskimi programi za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe. Študenti pa lahko prehajajo tudi iz višješolskih in visokošolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje; iz univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve ali druge stopnje ter iz študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti v študijske programe tretje stopnje.

  Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

  Pri tem bo prehod možen iz dodiplomskih študijskih programov s področja pravnih ved, ekonomije, poslovnih in upravnih ved, organizacijskih ved ter drugih sorodnih področij, s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti študijskega programa Upravno pravo.

  Pri tem se bo upoštevalo:

  - izpolnjevanje pogojev za vpis v študijski program za pridobitev visokošolske izobrazbe,

  - obseg razpoložljivih mest,

  - minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati na visokošolskem programu,

  - izpite in študijske obveznosti iz strokovnih študijskih programov, ki se lahko priznajo, ter diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent glede na smer izobrazbe opraviti v času študija do zagovora diplome. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.

Po enakih kriterijih se pri omejitvi vpisa izbira kandidate, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Zaposlitev in kariera

 • Program izobražuje za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice v javni upravi: delo v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. Prav področje državne in širše javne uprave, ki  zaposluje preko 160.000 ljudi, nudi največjo perspektivo in možnosti za zaposlitev, ne glede na trenutno vsesplošno krizo, ki omejuje zaposlovanje tako v gospodarstvu kakor tudi v negospodarstvu.
 • Program nudi široko interdisciplinarno znanje tudi vsem, ki se želijo zaposliti v institucijah Evropske unije in zasebnem sektorju, ki potrebuje dobre strokovnjake za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami.
 • Študenti se seznanijo z znanjem, ki nam ne pride prav samo na delovnem mestu, ampak tudi zasebno:
  • kako deluje država in kakšna pravila v njej veljajo,
  • kako delujejo mednarodne organizacije, kot so EU, OZN, NATO, OECD, katerih članica ja Slovenija,
  • s človekovimi pravicami in svoboščinami,
  • s sodišči, pred katerimi lahko te svoje pravice zaščitimo,
  • z vsakdanjimi upravnopravnimi zadevami, kot so odmera davkov, izdaja gradbenih dovoljenj, dovoljenj za bivanje, prekrški.

Predmeti - 1. letnik

 1. Državna ureditev
 2. Samouprava lokalnih skupnosti
 3. Pravo človekovih pravic
 4. Upravno pravo – splošni del
 5. Organizacija javne uprave
 6. Management in ekonomičnost v javnem sektorju
 7. Tuja terminologija/Angleški jezik
 8. Metode raziskovanja pravnih, upravnih in mednarodnih študijev
 9. Izbirni predmet 1
 10. Izbirni predmet 2

Izbirni predmeti

 1. Upravni sistemi
 2. Etika v upravi
 3. Financiranje in upravljanje EU projektov
 4. Javno-zasebno partnerstvo
 5. Nevladne organizacije
 6. Zunanje meje in širitev Evropske unije
 7. Policijsko pravo
 8. Pravo informacij
 9. Pravo socialni razmerij
 10. Osebna stanja
 11. Javno naročanje
 12. Nemški jezik

Predmetnik od štud. leta 2019/2020 dalje

Spoštovani bodoči študenti, kandidati za vpis

Obveščamo vas, da so bile po predhodnem soglasju Študentskega sveta Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze, na seji senata Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze, dne 27. 11. 2018, ter na seji senata Nove univerze, dne 29. 11. 2018, sprejete v nadaljevanju navedene spremembe sestavin dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Javna uprava 1. stopnje ter dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Upravno pravo 1. stopnje. Spremembe obsegajo način zaključka študija tako, da se iz predmetnika odstrani diplomsko delo kot zaključna naloga posameznega dodiplomskega programa, skladno s tem pa se v predmetnik dodajo nove vsebine s področja digitalizacije uprave.

Spremembe bodo veljale za vse novo vpisane študente od vključno študijskega leta 2019/20 dalje.

Za več informacij si oglejte priponke.

Spremembe sestavin dodiplomskega visokošolskega študijskega programa Upravno pravo 1. stopnje:

PREDMETNIK UPRAVNO PRAVO 2019/2020