Zakaj na ta program

 1. Študentom daje široko pravno znanje s področja mednarodnih in diplomatskih študij, ki omogoča zaposlitev tako doma kot v tujini.
 2. Predavanja so osredotočena na aktualne družbene teme s področij: mednarodnega prava, diplomacije, mednarodnega gospodarskega in finančnega prava, prava Evropske unije, mednarodnih odnosov, globalnega upravljanja in poslovanja, mednarodnega položaja in zunanje politike…
 3. Program izvaja odličen akademski zbor, ki ga predstavljajo prvovrstni strokovnjaki iz prakse, kot so bivši predsedniki ustavnega sodišča, uveljavljeni profesorji, visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih ključnih institucijah države in mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri.
 4. Fakulteta nudi številne obštudijske dejavnosti: poletne šole, možnost študija v tujini (Erasmus+), gostovanja tujih strokovnjakov…
 5. Predavanja se izvajajo na Brdu pri Kranju, strnjena predavanja pa je mogoče obiskati tudi v Mariboru, kar je idealno za študente iz cele Slovenije. 

Osnovne informacije

Trajanje študija: 2 leti

ECTS: 120

Strokovni naslov: magister/magistrica mednarodnih in diplomatskih študij 

Okrajšava: mag. medn. in dipl. štud.

Pogoji za vpis in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje se lahko vpiše:

 • kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje,

 • kdor je končal enakovredni (predbolonjski) študijski program, naveden v prejšnji alineji.

  Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za vpis neposredno v 2. letnik oziroma vpis po merilih za prehode

Pri prehodu iz drugega podiplomskega študijskega programa oziroma drugega programa iste stopnje (specializacija po starih visokošolskih strokovnih programih ali stari univerzitetni programi) Fakulteta študentu prizna del obveznosti, ki jih je že opravil v prvem oziroma prejšnjem študijskem programu.

Pri prehodu se upošteva zlasti:

 • ali študent izpolnjuje pogoje za vpis v podiplomski program Mednarodne in diplomatske študije,
 • letnike in semestre v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti in ki se mu lahko priznajo v celoti,
 • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi magistrirati v programu Mednarodne in diplomatske študije,
 • izpite in druge študijske obveznosti iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo,
 • diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki jih mora študent dodatno opraviti.

Študentu, ki je na I. stopnji končal štiriletni visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program, se ob vpisu na magistrski študij Javna uprava lahko prizna največ 60 KT oziroma 1 leto podiplomskega študija.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, da število prijavljenih kandidatov preseže število razpisanih vpisnih mest, se  sprejme sklep o omejitvi vpisa, pri čemer se upoštevajo naslednji kriteriji:

 • povprečna ocena na dodiplomskem študiju –  80 %,
 • ocena diplomskega dela –  20 %.

 

Zaposlitev in kariera

Program omogoča zaposlitev v mednarodnih institucijah, kot so EU, OZN, NATO, OECD, katerih članic je tudi Slovenija.

Program izobražuje tudi za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice, ki jih lahko označimo kot poklice v javni upravi. Študenti naše fakultete zasedajo uradniška delovna mesta v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. Prav področje državne in širše javne uprave, ki  zaposluje preko 160.000 ljudi, nudi največjo perspektivo in možnosti za zaposlitev, ne glede na trenutno vsesplošno krizo, ki omejuje zaposlovanje tako v gospodarstvu kakor tudi v negospodarstvu.

Izbirni predmeti

 1. Ekonomska in evropska diplomacija
 2. Evropsko civilno pravo
 3. Etični temelji globalnega prava
 4. Alternativno reševanje sporov
 5. Pravosodni sistem Evropske unije
 6. Akademski forum
 7. Zunanje meje in širitev Evropske Unije v luči mednarodnih migracij