Razpis za vpis

Trajanje študija

Študij po univerzitetnem študijskem programu Javna uprava I. stopnja traja 3 leta.

Kraj izvajanja študija

Kranj (redni in izredni študij), Ljubljana (izredni študij), Maribor (izredni študij).

Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje študija program Javna uprava doseže študent(-ka) strokovni naslov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. javn. upr. (UN).

Vpisni pogoji

V prvi letnik dodiplomskega študija »Javna uprava« se lahko vpiše:

 • kdor je uspešno opravil maturo;
 • kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, pri tem pa izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
 • kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Kandidati z opravljeno poklicno maturo se lahko prijavijo na JU 1. stopnja, če opravijo dodaten (peti) maturitetni izpit na RIC.

Rok za prijavo na opravljanje v spomladanskem terminu je 30. 3. 2018, cena izpita pa znaša 22 evrov.

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

 • pri kandidatih z uspešno opravljeno maturo: splošni uspeh pri maturi 60 % točk, splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 40 % točk;
 • pri kandidatih z uspešno opravljeno poklicno maturo po kateremkoli srednješolskem programu in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk, splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 40 % točk ter uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk;
 • pri kandidatih s končanim kateremkoli štiriletnim srednješolskim programom pred 1. 6. 1995: splošni uspeh na zaključnem izpitu 60 % točk ter splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 40 % točk.

Vpisna mesta 

Za državljane RS in državljane članic EU

  Redni študij Izredni študij
Javna uprava UN 70 50

 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane tretjih držav

  Redni študij Izredni študij
Javna uprava UN 7 25

 

Vzporedni študij

  Redni študij Izredni študij
Javna uprava UN 0 5

 

Kandidati lahko oddajo v:

 1. Prvem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.
 2. Drugem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:
 • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
 • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
 • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. 8. 2017.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Za vpis po merilih za prehode v višji letnik (2. letnik) se kandidati prijavijo preko elektronske vloge eVŠ »Prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in diplomante«, ki ga morajo poslati na Fakulteto za državne in evropske študije. Kandidat lahko odda več prijav, v prijavi pa lahko napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

Vpis v 2. letnik - Vpisni pogoji

Po merilih za prehode se v drugi letnik dodiplomskega študija lahko vpišejo:

 • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava;
 • študenti dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava in izpolnjujejo pogoje za vpis v drugi letnik v študijskem programu, v katerem so     vpisani;
 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje Javna uprava;
 • diplomanti višješolskih študijskih programov po zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje javna uprava.

Prehod je možen iz dodiplomskih študijskih programov s področja pravnih ved, ekonomije, poslovnih in upravnih ved ter organizacijskih ved, s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti študijskega programa Javna uprava.

Študijska komisija določi, katerih obveznosti drugega letnika kandidatu ni treba opraviti ter katere obveznosti mora opraviti do zagovora diplomske naloge

Vpisna mesta

  Redni študij Izredni študij
Javna uprava UN    

 

Javna uprava UN (2. letnik) Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest v prvi letnik.

Kaj potrebujem za vpis

V primeru, da ste prijavo v eVŠ oddali z digitalnim potrdilom, nam s priporočeno pošiljko pošljete le še obvezne priloge, sicer pa tudi podpisano prijavo.

Obvezne priloge k prijavi:

 • Overjena fotokopija potrdila o zaključku srednješolskega izobraževanja (npr. potrdilo o opravljeni maturi).
 • Overjena fotokopija potrdila o opravljenih učnih obveznostih tretjega in četrtega letnika srednje šole.

V primeru, da se vpisujete po merilih za prehode neposredno v drugi letnik študija, je potrebno poleg zgoraj omenjenih dokazil priložiti še potrdilo o opravljenih obveznostih prejšnjega dodiplomskega študija in potrdilo o zaključku prejšnjega študija.

Prijava - postopek

Prijavni roki

1. rok: 6. 2. - 30. 3. 2018
2. rok: 22. 8. - 29. 8. 2018
3. rok: 26. 9. - 27. 9. 2018 do 12:00

 

Prijava za vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:
1. rok: 1. 9. 2018 - 17. 9. 2018

Prijavni rok za tujce:
1. rok: 1. 6. 2018 - 30. 6. 2018
2. rok: 1. 8. 2018 - 31. 8. 2018

 

Vpisni roki:


1. rok: 27. 7. 2018 - 17. 8. 2018
2. rok: 25. 9. 2018 - 30. 9. 2018

 

Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:
2. rok: 25. 9. 2018 - 30. 9. 2018

Vpisni rok za tujce:
1. rok: 9. 7. 2018 - 20. 7. 2018
2. rok: 10. 9. 2018 - 21. 9. 2018

 

Prijava v vseh treh prijavnih rokih poteka preko evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v RS (eVŠ)

Vstop v prijavo za vpis je mogoč na dva načina:

 • z uporabniškim imenom in geslom ali
 • z digitalnim potrdilom.

Navodila za izpolnjevanje prijave

Če se želite prijaviti v 1. letnik študijskega programa »Javna uprava prve stopnje (UN/3.l.) po uspešni registraciji v sistemu izberite:

-Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva
-Stopnja študija: Prva stopnja
-Javni visokošolski zavodi in koncesije
-Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2017/2018 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
-Prijavni rok: Prvi/drugi/tretji prijavni rok – odvisno od tega, v katerem roku se prijavljate
-Vrsta prijave: Vpis v 1. Letnik

Primer izpolnjevanja prijave je predstavljen v tem video posnetku

Ne glede na to, da ste morda redno zaposleni in želite brezplačno študirati, morate ob prijavi za vpis obvezno izbrati REDNI način študija. Izredni način študija je plačljiv.

Pomembno: Vse tiste, ki se boste prijavili na redni način študija in si želite obiskovati predavanja v Mariboru ali Ljubljani, obveščamo, da na prijavnici pod »Kraj študija« izberete »Kranj«. Na prijavnici, katero pošljete na fakulteto, dopišite kraj, kjer želite obiskovati predavanja (tj. Ljubljana ali Maribor).

 

Če se želite prijaviti v 2. letnik študijskega programa »Javna uprava prve stopnje (UN/3.l.) po uspešni registraciji v sistemu izberite:

-Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva
-Stopnja študija: Prva stopnja
-Javni visokošolski zavodi in koncesije
-Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2017/2018 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
-Prijavni rok: Prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in diplomante
-Vrsta prijave: Vpis v višji letnik

Razpisi za vpis in navodila za izpolnjevanje prijave za vpis so objavljena tudi na spletnem portalu eVŠ.

 

Tehnična pomoč

Enotni kontaktni center državne uprave 
za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem 
(od 7.00 do 22.00 ure od ponedeljka do nedelje)

080 2002

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pomoč na spletu ekc.gov.si

Za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave
Podpora eVŠ

tel.: 01/ 478 46 59 (od 9.00 do 16.00 ure med delavniki v času odprtih prijavnih rokov)

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Vsebinska vprašanja

Fakulteta za državne in evropske študije 
(od 8.30 do 15.30 od ponedeljka do petka)

040 740 500

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.