Razpis za vpis

Trajanje študija

Študij po univerzitetnem študijskem programu Javna uprava I. stopnja traja 3 leta.

Kraj izvajanja študija

Kranj; Ljubljana in Maribor pa v skrajšanem obsegu v primeru zadostnega števila vpisanih študentov.

Navedba strokovnega oz. znanstvenega naslova

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje študija program Javna uprava doseže študent(-ka) strokovni naslov: diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. javn. upr. (UN).

Vpisni pogoji

V prvi letnik dodiplomskega študija »Javna uprava« se lahko vpiše:

  • kdor je uspešno opravil maturo;
  • kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, pri tem pa izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Kandidati z opravljeno poklicno maturo se lahko prijavijo na JU 1. stopnja, če opravijo dodaten (peti) maturitetni izpit na RIC.

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

  • pri kandidatih z uspešno opravljeno maturo: splošni uspeh pri maturi 60 % točk, splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 40 % točk;
  • pri kandidatih z uspešno opravljeno poklicno maturo po kateremkoli srednješolskem programu in izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk, splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 40 % točk ter uspeh pri maturitetnem predmetu 20 % točk;
  • pri kandidatih s končanim kateremkoli štiriletnim srednješolskim programom pred 1. 6. 1995: splošni uspeh na zaključnem izpitu 60 % točk ter splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku 40 % točk.

Vpisna mesta 

Za državljane RS in državljane članic EU

  Redni študij Izredni študij
Javna uprava UN 63 50

 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane tretjih držav

  Redni študij Izredni študij
Javna uprava UN 7 25

 

Vzporedni študij

  Redni študij Izredni študij
Javna uprava UN 0 5

 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

Za vpis po merilih za prehode v višji letnik (2. letnik) se kandidati prijavijo preko elektronske vloge eVŠ »Prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in diplomante«, ki ga morajo poslati na Fakulteto za državne in evropske študije. Kandidat lahko odda več prijav, v prijavi pa lahko napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

Vpis v 2. letnik - Vpisni pogoji

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so do prenehanja izvajanja študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, prehodi mogoči tudi med študijskimi programi za pridobitev univerzitetne izobrazbe; študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe in študijskimi programi za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe. Študenti pa lahko prehajajo tudi iz višješolskih in visokošolskih študijskih programov v študijske programe prve stopnje; iz univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve ali druge stopnje ter iz študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti v študijske programe tretje stopnje.
Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Po merilih za prehode se v drugi (2.) letnik dodiplomskega študija lahko vpišejo:

  • diplomanti univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve (I.) stopnje Javna uprava,
  • študenti dodiplomskih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve (I.) stopnje Javna uprava in izpolnjujejo pogoje za vpis v drugi (2.) letnik v študijskem programu, v katerem so vpisani,
  • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve (I.) stopnje Javna uprava,
  • diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve (I.) stopnje Javna uprava.

Pri tem bo prehod možen iz dodiplomskih študijskih programov s področij pravnih ved, ekonomije, poslovnih in upravnih ter organizacijskih ved, s priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti študijskega programa Javna uprava. 

Študijska komisija določi, katerih obveznosti drugega (2.) letnika kandidatu ni treba opraviti ter katere obveznosti mora opraviti do zagovora diplomske naloge.

Vpisna mesta

  Redni študij Izredni študij

Javna uprava UN

(2. letnik)

Število vpisnih mest je omejenos številom

zasedenih vpisnih mest v prvi letnik. 

40