Razpis za vpis

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: 

Redni način študija se izvaja v Kranju, izredni pa v Ljubljani in Mariboru.

TRAJANJE ŠTUDIJA:

2 LETI

OPIS ŠTUDIJA: 

Magistrski študijski program »Javna uprava« traja dve leti oziroma štiri semestre. Vsak študent mora uspešno končati trinajst predmetov s skupnega seznama predmetov. V prvem in drugem semestru vpiše študent po tri obvezne predmete. V tretjem semestru študent vpiše štiri obvezne predmete in enega obvezno izbirnega, v četrtem semestru pa izbere dva izbirna predmeta iz nabora izbirnih predmetov. Četrti semester je namenjen tudi izdelavi magistrske naloge.

STROKOVNI OZ. ZNANSTVENI NASLOV: 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega magistrskega študija pridobi kandidatka oz. kandidat po zakonu o strokovnih naslovih naslov »magistrica javne uprave« oz. »magister javne uprave«, okrajšava »mag. jav. upr.«.

POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ZA IZVEDBO VPISA:

Prijavni roki:

1. rok: 17. 6. 2019 – 16. 8. 2019

2. rok: 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019

3. rok: rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. 9. 2019 – 26. 9. 2019 do 12. ure

Prijava za vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:

1. rok: 17. 6. 2019 – 16. 8. 2019

2. rok: 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019

Prijavni rok za tujce:

 1. rok: 1. 6. 2019 – 30. 6.2019

 2. rok: 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019

Vpisni roki:

1. rok: 22. 8. 2019 – 29. 8. 2019

2. rok: 19. 9. 2019 – 26. 9. 2019

3. rok: 27. 9. 2019 – 30. 9. 2019

Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij:

1. rok: 22. 8. 2019 – 29. 8. 2019

2. rok: 19. 9. 2019 – 26. 9. 2019

Vpisni rok za tujce:

 1. rok: 8. 7. 2019 – 20. 7. 2019

 2. rok: 9. 9. 2019 – 21. 9. 2019

Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba (razen v primeru elektronske oddaje z digitalnim potrdilom) priporočeno poslati po pošti do roka, določenega z razpisom, na naslov: 

Fakulteta za državne in evropske študije
Referat za podiplomski študij
Žanova ulica 3
4000 Kranj

Obvezne priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi za vpis na podiplomski študijski program so:

- Diplomska listina - Overjena fotokopija diplome oz. potrdila o diplomiranju na visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem študiju.

- Priloga k diplomi - Overjena fotokopija potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih za celotni dodiplomski študij, iz katerega so razvidne vse izpitne ocene, končna povprečna ocena in tudi ocena diplome na visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem študiju (v kolikor je kandidat za vpis končal študij najprej na višješolskem programu, nato pa še na visokošolskem, posreduje poleg overjene fotokopije potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih na visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem študiju tudi overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih na višješolskem programu).

V primeru, da se vpisujete po merilih za prehode, je potrebno poleg zgoraj omenjenih dokazil priložiti še original ali overjeno potrdilo o opravljenih obveznostih prejšnjega podiplomskega študija.

POGOJI ZA VPIS:

I. Pogoji za vpis

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Javna uprava 2. stopnje se lahko vpiše:

 • kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje,

 • kdor je končal enakovredni (predbolonjski) študijski program, naveden v prejšnji alineji.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

II. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Če bo število prijavljenih kandidatov presegalo število razpisanih mest, bo sprejeta omejitev vpisa. Za določanje koncesijskih (s strani države financiranih) mest bo o izboru odločala komisija za študijske zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:

 1. Povprečna ocena na dodiplomskem študiju – 80 %;

 2. Ocena diplomskega dela – 20 %.

Študijska komisija odloča tudi o primerljivosti drugih strokovnih področij, in sicer na podlagi predmetnika, ki ga predloži kandidat.

Vpisna mesta:

1. letnik

Redni študij

Izredni študij

Javna uprava

63

70

 

Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce:

Redni študij

Izredni študij

7

35

 

III. Merila za prehode med študijskimi programi

Če študent želi prenehati s svojim izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu kake druge fakultete ali v drugem programu Fakultete za državne in evropske študije, v katerega se je vpisal, ter nadaljevati z izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu »Javna uprava«, mu fakulteta prizna vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil v prvem oziroma prejšnjem študijskem programu. Pri tem se upošteva realne možnosti za nadaljevanje in zaključek študija, zbrane kreditne točke, prizna znanje, ki ga je študent osvojil v prejšnjem programu, in upošteva mednarodne sporazume.

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

O možnosti prehoda kandidata na magistrski študijski program Javna uprava II. stopnje odloča Senat fakultete, ki mora ugotoviti ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v 1. letnik programa, v katerega prehajajo. Pristojni organ za vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne in druge obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do zaključka študija.

Na podiplomski magistrski program »Javna uprava« se lahko preide bodisi z drugega sorodnega magistrskega študijskega programa II. stopnje bodisi s podiplomskega specialističnega programa.

Študentu, ki je končal štiriletni visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program po starem sistemu, se ob vpisu neposredno v 2. letnik magistrskega študija »Javna uprava« prizna največ 60 kreditnih točk oziroma eno leto podiplomskega študija.

Vpisna mesta:

2. letnik

Redni študij

Izredni študij

Javna uprava

Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za vpis v 1. letnik v preteklem študijskem letu.

30

 

Število prostih vpisnih mest za vzporedni študij:

Redni študij

Izredni študij

0

12

Kaj potrebujem za vpis

V primeru, da ste prijavo v eVŠ oddali z digitalnim potrdilom, nam s priporočeno pošiljko pošljete le še obvezne priloge, sicer pa tudi podpisano prijavo.

Obvezne priloge k prijavi:

 • Overjena fotokopija diplome oz. potrdila o diplomiranju na visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem študiju.
 • Overjena fotokopija potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih za celotni dodiplomski študij, iz katerega so razvidne vse izpitne ocene, končna povprečna ocena in tudi ocena diplome na visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem študiju (v kolikor je kandidat za vpis končal študij najprej na višješolskem programu, nato pa še na visokošolskem, posreduje poleg overjene fotokopije potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih na visokošolskem strokovnem oz. univerzitetnem študiju tudi overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitnih obveznostih na višješolskem programu).

V primeru, da se vpisujete po merilih za prehode neposredno v drugi letnik študija, je potrebno poleg zgoraj omenjenih dokazil priložiti še potrdilo o opravljenih obveznostih prejšnjega podiplomskega študija.

Prijava - postopek

Prijava v vseh treh prijavnih rokih poteka preko evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v RS (eVŠ)

Vstop v prijavo za vpis je mogoč na dva načina:

 • z uporabniškim imenom in geslom ali
 • z digitalnim potrdilom.

Navodila za izpolnjevanje prijave:

Če se želite prijaviti v študijski program »Javna uprava« ali »Mednarodne in diplomatske študije« druge stopnje po uspešni registraciji v sistemu izberite:

 1. Razpis za vpis na magistrski študij Fakultete za državne in evropske študije.
 2. Kot prijavni rok pa izberite: "Prvi/drugi/tretji prijavni rok" – odvisno od tega, v katerem prijavnem roku se prijavljate.

Primer izpolnjevanja prijave je predstavljen na tej povezavi

Ne glede na to, da ste morda redno zaposleni in želite brezplačno študirati, morate ob prijavi za vpis obvezno izbrati REDNI način študija. Izredni način študija je plačljiv.

Pomembno: Vse tiste, ki se boste prijavili na redni način študija in si želite obiskovati predavanja v Mariboru ali Ljubljani, obveščamo, da na prijavnici pod »Kraj študija« izberete »Kranj«. Na prijavnici, katero pošljete na fakulteto, dopišite kraj, kjer želite obiskovati predavanja (tj. Ljubljana ali Maribor).

Tehnična pomoč

Enotni kontaktni center državne uprave 
za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem 
(od 7.00 do 22.00 ure od ponedeljka do nedelje)

080 2002

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pomoč na spletu ekc.gov.si

Vsebinska vprašanja

Fakulteta za državne in evropske študije 
(od 8.30 do 15.30 od ponedeljka do petka)

040 740 500

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.